Bach, Johann Sebastian

Zum Kalendarium
Personenumfeld
Familie

Johann Sebastian Bach (6.9.1713–5.11.1713) ist ein Sohn von Johann Sebastian Bachs ältestem Bruder Johann Christoph. Johann Sebastian Bach ist Taufpate des früh verstorbenen Kindes.