1728, 5. Januar (Köthen): Gastspielhonorar für Johann Sebastian Bach

Zum Kalendarium

[1728 den] 5. [Jan:] Dem Leipziger Cantori Bachen zur abfert: [Beleg] N. 404    24 [Reichtaler]

Quelle: Bach-Dokumente, Band 2, Nr. 241 (Landesarchiv Dessau, Cammer-Rechnung Cöthen, 1727/28, Titulus 8, S. 118)